ESAN SMART EXPO 2018 มทร.อีสาน

ESAN SMART EXPO 2018

มทร.อีสาน โคราช ร่วมกับ Multi Innovation Group

จัดเต็มงาน ” Esan Smart Expo 2018 แสดง 12 นวัตกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ” 23-25 พย.นี้ กิจกรรมการแสดงศักยภาพ SMART University ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564)

ซึ่งเป็นทิศทางการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรมอันนำไปสู่ความเป็น “ มหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา ” (Smart University) เพื่อพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และ MICE University โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการศึกษาและให้บริการด้านการศึกษารวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกสบายด้วยพื้นฐานของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

Leave a comment