บันทึกข้อตกลงระหว่างมทร.พระนคร กับศูนย์ IIC เชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงระหว่างมทร.พระนคร กับศูนย์ IIC เชียงใหม่

ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม-วิสาหกิจเริ่มต้น และส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กับนายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานกรรมการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม เชียงใหม่ (Innovation Incubation Center : ศูนย์ IIC) และดร.สายฝน ชัยรุ่งเรือง กรรมการบริหาร Capital Trust Group Limited (CTG) ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม – วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังร่วมกันทำหลักสูตรเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ดิจิทัลและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ(First S-Curve และ New S-Curve) รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สถานที่ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ มหาวิทยาลัยกับ IIC-CTG ร่วมมือกันพัฒนาด้านวิชาการ การผลิตนักศึกษา ส่งเสริมบัณฑิต ศิษย์เก่าผู้ที่มีเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ สร้างหลักสูตรเกี่ยวกับคลัสเตอร์ดิจิทัล กลุ่มคลัสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ การสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเงิน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ ระยะเวลาดำเนินงาน ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สองฝ่ายลงนามร่วมกันและจะต้องอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเท่ากันตามเงื่อนไข

Leave a comment