info@mip.co.th +66 2105 8699


Manual


EZYTELL BIZ ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรสะดวกยิ่งขึ้น
วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนมือถือไอโฟน
วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอยด์
การใช้งาน Menu Directory
การใช้งานฟังก์ชั่นFree Call ของแอปพลิเคชั่น
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นChat ของแอปพลิเคชั่น
วิธีเข้าใช้ฟังก์ชั่นNews ของแอปพลิเคชั่น


วิธีเข้าใช้ฟังก์ชั่นFile Sharing ของแอปพลิเคชั่น
วิธีเข้าใช้ฟังก์ชั่นPoll ของแอปพลิเคชั่น
วิธีเข้าใช้ฟังก์ชั่นHR ของแอปพลิเคชั่น
วิธีเข้าใช้ฟังก์ชั่นVIDEO CONFERENCE ของแอปพลิเคชั่น
วิธีเข้าใช้ฟังก์ชั่นCalendar ของแอปพลิเคชั่น
วิธีเข้าใช้ฟังก์ชั่นSMS ของแอปพลิเคชั่น