info@mip.co.th +66 2105 8699

Objectiveบริษัท มัลติ อินฟินิตี้ พลัส จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานติดต่อสื่อสารอย่างครบวงจร (Call Center, Unified Communication, VoIP System,Conference, Digital marketing และ Telesales)

เพื่อประโยชน์สูงสุดเพื่อบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เจ้าของธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สนใจจะทำให้งานบริการลูกค้าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการขาย หรือเป็นช่องทางที่สะดวกในการติดต่อหาลูกค้า

รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลของตนเองไว้ประกอบการวางแผนธุรกิจ หรือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในสายงาน บริการด้วยความรวดเร็ว ประหยัดมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน, ลดต้นทุน, ลดระยะเวลาการทำงาน, และเหนือสิ่งอื่นใดการลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้าด้วยเครื่องมือรายงานผลต่างๆ จากซอร์ฟแวร์เพื่อช่วยผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ